Plan rozwoju wsi w latach 2010-2013

Wstęp

Rozwój   i   odnowa   obszarów   wiejskich   stanowi   kluczowe   wyzwanie   dla   Polski   w   okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Plan odnowy miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi   niezbędny   warunek   przy   aplikowaniu   o   środki   finansowe   w   ramach   „Programu   Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez   zaspokojenie   potrzeb   społecznych   i   kulturalnych   mieszkańców   wsi   oraz   promowanie obszarów   wiejskich.   Działanie   umożliwi   rozwój   tożsamości   społeczności   wiejskiej,   zachowanie dziedzictwa   kulturowego   i   specyfiki   obszarów   wiejskich   oraz   wpłynie   na   wzrost   ich   atrakcyjności turystycznej   i   inwestycyjnej.

Uwarunkowania Planu odnowy miejscowości polegają na tym, że ma on zdecentralizowany, lokalny   charakter,   obejmuje   ograniczony   teren   jednej   miejscowości   i   przygotowywany   jest   (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na   tym,   że   jest   on   ukierunkowany   na   zagadnienia   cywilizacyjno   –   kulturowe,   koncentruje   się   na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców.

Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób oczekiwany i popierany przez   lokalną   społeczność.   Jest   to   szczególnie   ważne   w   dzisiejszej   sytuacji,   gdy   miasta   oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.

Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska   swoją   atrakcyjność   jako   miejsce   zamieszkania,   zapewni   swoim   mieszkańcom   godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu. Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową specyfikę. Plan odnowy ma   więc   charakter   „planu   małych   kroków”, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i organizacyjnym wsparciu gminy, doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych warunków życia.

Plan Odnowy miejscowości Krzęcin obejmuje swoim zasięgiem obszar tej miejscowości. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju oraz przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztem i okresem realizacji.

I Charakterystyka miejscowości

Położenie administracyjne

Miejscowość Krzęcin położona jest w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, gminie Skawina. Krzęcin jest jednym z 16 sołectw wchodzących w skład gminy, czwartą w Gminie pod względem liczby ludności oraz trzecią w Gminie pod względem obszaru. Przez miejscowość przebiega droga powiatowa Nr K 2171, łącząca drogę wojewódzką  nr 953 od południa z drogą krajową nr 44 relacji Kraków – Oświęcim – Gliwice. Wieś Krzęcin oddalona jest o ok. 7 km od Skawiny, będącej siedzibą samorządu gminnego, oraz ok. 14km od granic Krakowa

Powierzchnia – gleby

Powierzchnia Gminy Skawina wynosi ok. 10 000  ha, z czego powierzchnia wsi Krzęcin wynosi 786,80 ha, co stanowi ok. 8% do ogólnej powierzchni  Gminy Skawina, z tego:

Użytki rolne    –   677,10 ha
Lasy                –      38,00 ha
Pod zabudową –    48,14 ha
Drogi                 –    18,64 ha
Nieużytki          –      0,23 ha
Wody                –       3,89 ha
Pozostałe         –       0,80 ha       

Struktura gruntów

lp. Klasa gruntu Ilość ha Wskaźnik

%

1.

I

2.

II

7,20

0,9

3.

III

637,78

81,06

4.

IV

100,50

12,77

5.

V

0,48

0,07

6.

VI

1,38

0,18

7.

Gr.niekl.

39,46

5,02

 8.

Razem

   786,80 100,00

  Liczba ludności

Liczba mieszkańców sołectwa Krzęcin według stanu na dzień 01.01.2010 r. wynosi 1 555 osób. Stanowi to ok. 4%  liczby ludności gminy Skawina.

Tabela  Ludność miejscowości Krzęcin.

Przedział wiekowy

Płeć ż.

Płeć m.

Liczba osób

0-6 lat

64

61

125

7-12 lat

52

52

104

13-16 lat

37

46

83

17-19 lat

35

36

71

20-60 lat

469

474

943

61 – 100

126

103

229

Razem:

783

772

1 555

 Historia miejscowości

Historię wsi Krzęcin rozpoczyna pochodzący z 1254 roku przywilej księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. W dokumencie tym Bolesław potwierdza wcześniejsze książęce nadania dla klasztoru Norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem wraz z karczmą, lasem i łąkami. Krzęcin pojawia się wówczas pod trudną do wymówienia nazwą Kozanczin.

Siostry Norbertanki nie nacieszyły się jednak zbyt długo nadaną im własnością. Już bowiem dwadzieścia lat później, w roku 1274 cały okoliczny teren przeszedł w ręce książąt opolskich, oświęcimskich, a następnie zatorskich. Zachłanni wielmoże nie chcieli uznać praw klasztoru do Krzęcina i Facimiecha – zezwolili jedynie Norbertankom na ich użytkowanie. Jednak Jan Długosz , w pochodzącej z lat 1325-27 Liber beneficiorum  ( księdze dobrodziejstw diecezji krakowskiej ), wciąż wymienia Krzęcin jako własność klasztorną. Według jego słów wieś zajmowała 24 łany, posiadała kościół i dwór.

W roku 1423 Krzęcin został wydzierżawiony Janowi Radziszowskiemu, który, przed rokiem 1461 odstąpił dzierżawę Janowi Strzale z Sosnowic. Jego potomkowie uważając, iż wieś jest ich własnością nękali Norbertanki procesami sądowymi. Nie udało im się jednak zagarnąć i Krzęcin aż do pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku pozostawał w rękach klasztoru.

Po rozbiorze wieś przeszła pod władanie austriackiego skarbu państwa, od którego w roku 1795 odkupił ją wraz z Facimiechem Marcin Alojzy Haller, właściciel pobliskiej Polanki. Był on dobrym gospodarzem, który doprowadził swoje dobra do rozkwitu. W tym samym roku, w którym zakupił Krzęcin, uzyskał również tytuł szlachecki, przydomek De Hallenburg oraz herb z liśćmi akantu i koniczynkami, mającymi symbolizować nowatorstwo w rolnictwie. Po śmierci Hallera majątek przypadł jego synowi Józefowi, który następnie rozdzielił go między swoje siostry. W ten sposób Krzęcin przeszedł na własność Güntherów i pozostał przy nich aż do wybuchu I wojny światowej, kiedy posiadłość została rozparcelowana i częściowo wykupiona przez chłopów.

W okresie okupacji powstały tu oddziały dywersyjne i konspiracyjne. Znajdował się tu również ośrodek tajnego nauczania.

Po II wojnie światowej Krzęcin rozwijał się podobnie jak i inne miejscowości tego rejonu. W latach pięćdziesiątych wieś zelektryfikowano, wybudowano utwardzoną drogę, dzięki której uruchomiono komunikację autobusową do Krakowa.

Ostatnio daje się zauważyć duże ożywienie gospodarcze i kulturalne.

II  Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

 Położenie geograficzne

     Środowisko geograficzne miejscowości Krzęcin jest zróżnicowane, a ukształtowanie powierzchni ma charakter zdecydowanie wyżynny. Ukształtowanie powierzchni ma bardzo duży wpływ na wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, co wyraża się wskaźnikiem 86% użytków rolnych do ogółu powierzchni.

Krzęcin od strony zachodniej sąsiaduje z Gminą Brzeźnica, Powiat Wadowice, położony jest między drogami od strony północnej Krajową nr 44 oraz od strony południowej wojewódzką nr 953 relacji Skawina – Kalwaria Zebrzydowska.

Krzęcin nie posiada rzek jedynie potoki zwane Zelczynki i Sosnówka.

Lasy występują w znikomej ilości, stanowią 4,8% powierzchni wsi.

Klimat

Miejscowość Krzęcin leży w strefie klimatu umiarkowanego. Występuje duża amplituda temperatur od ponad + 30 ºC do – 28ºC.

Klimat w tym rejonie ma swoje anomalie . Najbardziej znana to „ halny „ , gwałtowny ciepły wiatr, który w kilka dni może stopić kilkadziesiąt cm śniegu, z kolei  „ orwiak „ to wiatr zimny wiejący od Babiej Góry.

Zabytki

W centrum wsi stoi, wpisany w rejestr zabytków, drewniany kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP z połowy XVI w. wraz z kompleksem zabudowań plebańskich. W odległości ok. 200m na wschód od kościoła znajduje się cmentarz parafialny, na którym znajdują się  zabytkowe nagrobki  oraz  kaplica z XIX w.  Przy drodze biegnącej przez wieś stoją  trzy kapliczki przydrożne. Miejscowość została wpisana na szlak zabytków zabudowy drewnianej w Małopolsce.

Zagospodarowanie przestrzenne.

 Krzęcin to miejscowość położona na ok. 400 działkach. Zwarta zabudowa w ilości 380 domów usytuowana jest wzdłuż dróg gminnych i powiatowej. Domy oraz obejścia są zadbane i czyste. Cechą wyróżniającą wieś jest piękny krajobraz i czyste środowisko. Na terenie miejscowości znajdują się:

nowo wyremontowana Remiza OSP wraz z salą funkcjonalną dla mieszkańców, plac przeznaczony na plac zabaw dla dzieci, Szkoła Podstawowa 6-cio klasowa po remoncie, w budowie sala gimnastyczna. Brak boiska sportowego, brak poczty, jest natomiast Punkt Lekarski znajdujący się w budynku po byłej Kasie Stefczyka.

Infrastruktura techniczna

   Sieć drogowa

Przez miejscowość Krzęcin przebiega droga powiatowa Nr K 2171, oraz szereg dróg gminnych. Wszystkie drogi należy modernizować tak. Aby doprowadzić do uzyskania parametrów zgodnych z warunkami technicznymi jakim mają odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Należy dążyć do budowy chodników szczególnie na odcinkach dużego ruchu pieszych / rejon kościoła i Szkoły / oraz bezpiecznych przejść dla pieszych.

Zaopatrzenie w wodę

Miejscowość Krzęcin zaopatruje się w wodę z rurociągu miejskiego Gminy Skawina, którą to prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków.

Miejscowość Krzęcin nie posiada kanalizacji ścieków, jest na etapie projektu, przewidywane rozpoczęcie budowy kanalizacji to 2012 rok. Inwestorem będzie Gmina Skawina.

Usuwanie odpadów

Wywóz śmieci jest selektywny, tj. makulatura, plastik, szkło. Zbiórkę prowadzi Miejski Zakład Usługowy w Skawinie będący jednostką organizacyjną Gminy Skawina. Również w/w usługi świadczy na terenie Krzęcina firma prywatna „Mika”.

Gazownictwo

Cała miejscowość Krzęcin posiada instalację gazową doprowadzoną do domostw i gospodarstw serwisowaną przez Oddział Gazownictwa PGNiG w Skawinie. Jest to ok. 30 km sieci gazowej na terenie wsi.

Elektroenergetyka

Cała miejscowość Krzęcin jest z elektryfikowana, sieć po modernizacji, wieś posiada kilka transformatorów, nie występuje zjawisko spadku napięcia energii.

Telekomunikacja

W chwili obecnej występują braki w zaopatrzeniu mieszkańców w potrzeby telekomunikacji w sieci TP SA. Brak dostępu do Internetu. Dotyczy to ok. 10% domostw wsi.

Rolnictwo

Krzęcin w obecnym czasie nie jest miejscowością typowo rolniczą. Na jej terenie funkcjonują gospodarstwa rolne , ale ich właściciele coraz częściej rezygnują z działalności rolniczej na rzecz rzemiosła, lub podejmują pracę w pobliskich zakładach w Skawinie lub  Krakowie.

 Przemysł i gospodarka

W Krzęcinie znajduje się Piekarnia mechaniczna, Baza Maszynowa Kólka Rolniczego, JC Magazyn o pow. 12 tyś m², prowadzący logistykę magazynową, Zakład Przetwórstwa Surowców. W ostatnich latach rozwija się działalność usługowa budowlana, wod-kan, remontowo-motoryzacyjna oraz handel.

III Określenie mocnych i słabych stron

 Analiza SWOT to technika, która ma na celu określenie strategii, kierunków rozwoju oraz sposobów realizacji planu odnowy miejscowości Krzęcin. Polega ona na określeniu mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi.

Analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony

 • Walory przyrodnicze i krajobrazowe
 • Czyste powietrze
 • Pracowici mieszkańcy wsi
 • Aktywność społeczności lokalnej oraz jej zaangażowanie w rozwój miejscowości
 • Dobre warunki do rozwoju agroturystyki
 • Sieć techniczna na dobrym poziomie: – energetyczna,gazowa,wodociągowa,                telefoniczna, drogowa, bliskość do drogi krajowej i  A-4
 • bezpieczna okolica
 • atrakcje turystyczne Krzęcin -Kraków – Wieliczka – Tyniec- Kalw.Zebrzyd. Oświęcim
 • brak kanalizacji
 • zły stan dróg, szczególnie gminnych
 • brak boiska sportowego z zapleczem socjalno-administracyjnym
 • brak świetlicy środowiskowej
 • brak infrastruktury rekreacyjnej
 • dzikie wysypiska śmieci
 • brak chodników wzdłuż drogi powiatowej
 • brak sali gimnastycznej
 • słaba  promocja wsi Krzęcin
 • brak większych zakładów pracy

Szanse

Zagrożenia

 • osiedlanie się mieszkańców z pobliskich miast – Kraków, Skawina
 • zwiększenie atrakcyjności wsi poprzez wzbogacenie jej infrastruktury – kanalizacja
 • możliwość pozyskania środków unijnych w szczególności z UE
 • budowa boiska sportowego z zapleczem – basen – sala gimnastyczna.
 • Nie stabilne prawo
 • Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki pomocowe z UE
 • Postępująca degradacja i zły stan dróg
 • Starzenie się społeczeństwa
 • Zjawisko patologii w społeczeństwie

Priorytetem rozwoju miejscowości Krzęcin jest stworzenie lepszych warunków życia mieszkańcom wsi. Zgodnie z analizą SWOT planuje się następujące kierunki działania:

 •   modernizacja i budowa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej, podnoszącej atrakcyjność miejscowości Krzęcin,
 •   stworzenie warunków dla zagospodarowania wolnego czasu mieszkańcom, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 •   realizacja prac modernizacyjno-inwestycyjnych, mających na celu poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury,
 •   podniesienie estetyki miejscowości.

Zawarte w planie odnowy miejscowości Krzęcin kierunki działania wpisują się w cele zapisane w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategii Rozwoju  Gminy Skawina na lata 2007 – 2013 oraz cele i priorytety Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu krakowskiego na lata 2008 do 2014.

IV Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć

Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy Krzęcina chcą dbać o  wizerunek swojej wsi, a proponowane zewnętrzne programy pomocowe są niepowtarzalną szansą dla skutecznego podjęcia działań, miejscowa społeczność podczas Zebrania Wiejskiego zdecydowała większością głosów o głównych zadaniach inwestycyjnych na najbliższe lata.

Największe potrzeby mieszkańców wsi Krzęcin to :

 • budowa kanalizacji wsi – infrastruktura techniczna
 • budowa boiska sportowego z zapleczem
 • budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
 • remont dróg gminnych i drogi powiatowej oraz chodników dla pieszych
 • kurtyna wodna p-poż. w Kościele Parafialnym
 • plac zabaw – rekreacja

Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju miejscowości Krzęcina, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców. Rozwój infrastruktury technicznej ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców.

Tabela 3. Zadania inwestycyjne.

Lp

Nazwa Projektu

Cele Projektu

Realizator Projektu

Lata realizacji

Szacunkowy koszt

Źródła finansowania

1.

Budowa Sali gimnastycznej

Zaplecze dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, i klubów sportowych lokalnych. Ponadto wpłynie na zwiększenie atrakcyjności wsi, wzrost liczby osób uprawiających sport, zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży.

Gmina Skawina

2009 – 2011

3 938331,00

PLN

środki własne Gminy Skawina,

PROW 2007- 2013

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości.

Projekt wpłynie na wzrost jakości życia mieszkańców oraz na ochronę środowiska.

Gmina Skawina

2012-2014

9 900 000

PLN

środki własne Gminy Skawina,

środki UE

3.

Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Zadanie przyczyni się do poprawy dostępności do bazy sportowej, da szanse na stworzenie zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas uprawiając sport, pozwoli propagować zdrowy model życia wśród dzieci                i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców wsi.

Gmina Skawina

2010 – 2012

 1000 000,00 PLN

środki własne Gminy Skawina,

PROW 2007 -2013

4.

.Montaż urządzeń p-poż  w kościele zabytkowym. / kurtyna wodna /

Projekt  przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przed ogniem w zabytkowym kościele parafialnym drewnianym w Krzęcinie

Gmina Skawina

2010 – 2011

100 000,00 PLN

środki własne Gminy Skawina,

PROW 2007 -2013

5.

Budowa placu zabaw zabudowa terenu

Celem inwestycji jest stworzenie warunków do spotkań dzieci i wspólnej zabawy pod opieką rodziców, integracja społeczna

Gmina Skawina

2010 -2011

40 000,00

PLN

środki własne Gminy Skawina,

PROW 2007 -2013

6.

Remont dróg gminnych w miejscowości Krzęcin.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego miejscowości Krzęcin.

Gmina Skawina

2010-2013

 1000 000,00 PLN

środki własne Gminy Skawina,

Tabela 4. Zadania nie inwestycyjne.

Lp

Nazwa Projektu

Cele Projektu

Realizator Projektu

Lata realizacji

Szacunkowy koszt

Źródła finansowania

1.

Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, i rekreacyjnych (zawody, festyny, pikniki).

Organizowanie imprez ma na celu kultywowanie tradycji i integrację społeczności lokalnej, a także umożliwia aktywne spędzenie wolnego czasu.

Rada Sołectwa

Gmina Skawina

2009-2013

8 000,00 PLN

środki własne

Gminy Skawina,

środki własne sołectwa

Podsumowanie

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Krzęcin, utworzonego na podstawie przeprowadzonej analizy mocnych i słabych stron wsi oraz szans i zagrożeń, przyczyni się do prawdziwej odnowy miejscowości w latach 2010 – 2013. Można tego dokonać, ale tylko przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz przy wykorzystaniu funduszy gminnych i unijnych.

Obecna Rada Sołecka, jak również mieszkańcy Krzęcina dołożą wszelkich starań, aby w najbliższych latach zmienić obraz miejscowości z korzyścią nie tylko dla siebie, ale również sąsiadów okolicznych sołectw i całej Gminy Skawina.

 

 

Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Licznik odwiedzin

 • Dzisiaj: 12
 • Wszystkich: 74623
 • Obecnie na stronie: 1

Prognoza pogody

Jakość powietrza

Czym oddycham